สิ่งช่วยศึกษา
ความตาย, ทางร่างกาย


ความตาย, ทางร่างกาย

การแยกจากกันของร่างกายกับวิญญาณ. การตกนำความเป็นมรรตัยและความตายมาสู่แผ่นดินโลก (๒ นี. ๒:๒๒; โมเสส ๖:๔๘). การชดใช้ของพระเยซูคริสต์พิชิตความตาย ทั้งนี้เพื่อทุกคนจะได้รับการฟื้นคืนชีวิต (๑ คร. ๑๕:๒๑–๒๓). การฟื้นคืนชีวิตเป็นของประทานให้เปล่าสำหรับทุกผู้คนโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะทำดีหรือชั่วในชีวิตนี้ (แอลมา ๑๑:๔๒–๔๔). ทุกคนทนทุกข์ทรมานในความตายทางร่างกายเพียงครั้งเดียวเนื่องจากว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับการฟื้นคืนชีวิต, ร่างกายของเราไม่สามารถตายได้อีก (แอลมา ๑๑:๔๕).