สิ่งช่วยศึกษา
สามัคคี (ความ), หนึ่งเดียว (ความเป็น)


สามัคคี (ความ), หนึ่งเดียว (ความเป็น)

การเป็นหนึ่งเดียวในความคิด, ความปรารถนา, และจุดประสงค์กับพระบิดาในสวรรค์ของเราและพระเยซูคริสต์ก่อน, และจากนั้นจึงเป็นหนึ่งเดียวกับวิสุทธิชนคนอื่น ๆ.