สิ่งช่วยศึกษา
ถือกำเนิด


ถือกำเนิด

การมาเกิด. การให้กำเนิดคือการให้เกิดมา, บังเกิด, หรือนำมาสู่สัตภาวะ. ในพระคัมภีร์, ถ้อยคำเหล่านี้มักใช้เพื่อหมายถึงการบังเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า. แม้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดจากพระบิดาในความเป็นมรรตัย, แต่ผู้คนทั้งปวงอาจถือกำเนิดทางวิญญาณจากพระคริสต์โดยยอมรับพระองค์, เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์, และกลายเป็นคนใหม่โดยผ่านพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์.