สิ่งช่วยศึกษา
อะพอครีฟา


อะพอครีฟา

หนังสือศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้คนชาวยิวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลของฮีบรูแต่ยังคงอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสตจักรบางแห่ง. หนังสือเหล่านี้มักเป็นสิ่งล้ำค่าในการเชื่อมโยงภาคพันธสัญญาเดิมกับภาคพันธสัญญาใหม่และในศาสนจักรถือว่าเป็นงานอ่านที่มีประโยชน์.