สิ่งช่วยศึกษา
ปุโรหิต, ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน


ปุโรหิต, ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

ตำแหน่งหนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน. ในสมัยโบราณ, เฉพาะอาโรนและผู้สืบตระกูลของเขาเท่านั้นที่จะดำรงตำแหน่งสูงสุดในฐานะปุโรหิตแห่งเลวี. เมื่อพระคริสต์ทรงทำให้กฎของโมเสสบังเกิดสัมฤทธิผล, ข้อจำกัดดังกล่าวจึงถูกลบออก.