สิ่งช่วยศึกษา
ยากอบ, น้องชายของพระเจ้า


ยากอบ, น้องชายของพระเจ้า

ในภาคพันธสัญญาใหม่, น้องชายของพระเจ้า (กท. ๑:๑๙) และพี่น้องกับโยเสส, ซีโมน, ยูดาส, และพี่สาวน้องสาว (มธ. ๑๓:๕๕–๕๖; มาระโก ๖:๓; ยูดา ๑:๑). เขามีอีกชื่อหนึ่งด้วยว่า ยากอบผู้เที่ยงธรรมและมีตำแหน่งสำคัญในศาสนจักรที่เยรูซาเล็ม (กิจการ ๑๒:๑๗; ๑๕:๑๓; ๑ คร. ๑๕:๗; กท. ๒:๙–๑๒). เขาคงจะเป็นผู้ที่เขียนจดหมายของท่านยากอบ.

จดหมายของท่านยากอบ

หนังสือเล่มหนึ่งในภาคพันธสัญญาใหม่. แต่เดิมเป็นจดหมายเขียนถึงสิบสองเผ่าของอิสราเอลที่กระจัดกระจายและคงจะเขียนจากเยรูซาเล็ม. จดหมายฉบับนี้มีสิ่งที่กล่าวไว้ชัดเจนเกี่ยวกับศาสนาที่ปฏิบัติได้, รวมทั้งคำแนะนำสำคัญในบทที่ ๑ ว่าหากผู้ใดขาดสติปัญญา, ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าให้ทรงช่วยเหลือ (ยากอบ ๑:๕–๖; จส—ป ๑:๙–๒๐). บทที่ ๒ เกี่ยวกับศรัทธาและการประพฤติตาม. บทที่ ๓–๔ กล่าวถึงความจำเป็นในการควบคุมลิ้นและเตือนวิสุทธิชนมิให้กล่าววาจาให้ร้ายกัน. บทที่ ๕ กระตุ้นวิสุทธิชนให้มีความอดทนและเรียกหาเอ็ลเดอร์เพื่อขอพรเมื่อเจ็บป่วย; นอกจากนี้ยังสอนเกี่ยวกับพรของการช่วยให้คนอื่นเปลี่ยนใจเลื่อมใส.