สิ่งช่วยศึกษา
ลาซารัส
ก่อนหน้า ถัดไป

ลาซารัส

ในภาคพันธสัญญาใหม่, น้องชายของมารธากับมารีย์. พระเยซูทรงทำให้เขาฟื้นคืนชีพจากบรรดาคนตาย (ยอห์น ๑๑:๑–๔๔; ๑๒:๑–๒, ๙–๑๑). ลาซารัสคนนี้เป็นคนละคนกันกับลาซารัสซึ่งเป็นขอทานในคำอุปมาที่พระเยซูทรงสอน (ลูกา ๑๖:๑๙–๓๑).