สิ่งช่วยศึกษา
ต้นไม้แห่งชีวิต


ต้นไม้แห่งชีวิต

ต้นไม้ในสวนเอเดนและเมืองบรมสุขเกษมของพระผู้เป็นเจ้า (ปฐก. ๒:๙; วว. ๒:๗). ในความฝันของลีไฮ ต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสิ่งแทนความรักของพระผู้เป็นเจ้าและถือเป็นของประทานประเสริฐสุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า (๑ นี. ๘; ๑๑:๒๑–๒๒, ๒๕; ๑๕:๓๖).