สิ่งช่วยศึกษา
ซาราห์


ซาราห์

ในภาคพันธสัญญาเดิม, ภรรยาคนแรกของอับราฮัม. นางเป็นมารดาของอิสอัคเมื่อนางอายุมากแล้ว (ปฐก. ๑๘:๙–๑๕; ๒๑:๒).