สิ่งช่วยศึกษา
รับเข้ามา (การ)


รับเข้ามา (การ)

พระคัมภีร์กล่าวถึงการรับเข้ามาสองประเภท.

(๑) คนที่ไม่ใช่เชื้อสายชาวอิสราเอลกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวอับราฮัมและเชื้อสายแห่งอิสราเอลโดยมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์, กลับใจ, รับบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัว, และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (๒ นี. ๓๑:๑๗–๑๘; คพ. ๘๔:๗๓–๗๔; อับรา. ๒:๖, ๑๑).

(๒) ทุกคนที่ได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดของพระกิตติคุณกลายเป็นบุตรและธิดาของพระเยซูคริสต์โดยการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่องต่อพระบัญญัติของพระองค์ (รม. ๘:๑๕–๑๗; กท. ๓:๒๔–๒๙; ๔:๕–๗; โมไซยาห์ ๕:๗–๘).