สิ่งช่วยศึกษา
โรม


โรม

ในภาคพันธสัญญาใหม่, เมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน, ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไทเบอร์ในอิตาลี (กิจการ ๑๘:๒; ๑๙:๒๑; ๒๓:๑๑). เปาโลสอนพระกิตติคุณในโรมเมื่อท่านเป็นนักโทษของรัฐบาลโรมัน (รม. ๑:๗, ๑๕–๑๖; กิจการ ๒๘:๑๔–๓๑).