สิ่งช่วยศึกษา
นีไฟ, บุตรของฮีลามัน
ก่อนหน้า ถัดไป

นีไฟ, บุตรของฮีลามัน

ในพระคัมภีร์มอรมอน, ชาวนีไฟผู้เป็นศาสดาพยากรณ์และผู้สอนศาสนาคนสำคัญ.