สิ่งช่วยศึกษา
นีไฟ, บุตรของฮีลามัน


นีไฟ, บุตรของฮีลามัน

ในพระคัมภีร์มอรมอน, ชาวนีไฟผู้เป็นศาสดาพยากรณ์และผู้สอนศาสนาคนสำคัญ.