สิ่งช่วยศึกษา
ทางเนื้อหนัง, ฝักใฝ่ทางโลก


ทางเนื้อหนัง, ฝักใฝ่ทางโลก

บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ทางวิญญาณ; คำนี้อาจใช้อย่างเจาะจงให้มีความหมายว่ามรรตัยหรือทางโลก (คพ. ๖๗:๑๐) หรือของโลก, ของเนื้อหนัง, และมีราคจริต (โมไซยาห์ ๑๖:๑๐–๑๒).