สิ่งช่วยศึกษา
น้ำมัน


น้ำมัน

เมื่อพระคัมภีร์กล่าวถึงน้ำมันโดยปรกติจะหมายถึงน้ำมันมะกอก. ตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม, เราใช้น้ำมันมะกอกสำหรับพิธีกรรมในพระวิหารและพลับพลา, สำหรับการเจิม, สำหรับการเผาไหม้ในตะเกียง, และสำหรับอาหาร. บางครั้งน้ำมันมะกอกเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และอิทธิพลของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ (๑ ซมอ. ๑๐:๑, ๖; ๑๖:๑๓; อสย. ๖๑:๑–๓).