สิ่งช่วยศึกษา
เสียง, สุรเสียง


เสียง, สุรเสียง

ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์, บางครั้งข่าวสารที่ได้ยินจะตรัสโดยพระเจ้าหรือพูดโดยผู้ส่งสารของพระองค์. สุรเสียงของพระวิญญาณอาจเป็นเสียงที่ไม่ได้ยินแต่เข้าถึงจิตใจหรือความคิด.