สิ่งช่วยศึกษา
หลักแห่งความเชื่อ


หลักแห่งความเชื่อ

ประเด็นพื้นฐานสิบสามข้อของความเชื่อซึ่งสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อ.

โจเซฟ สมิธ เขียนหลักแห่งความเชื่อเหล่านี้ครั้งแรกในจดหมายถึงจอห์น เวนท์เวิร์ธ, บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Chicago Democrat, เพื่อตอบรับคำขอของเขาที่ต้องการรู้ว่าสมาชิกของศาสนจักรมีความเชื่ออย่างไร. จดหมายฉบับนั้นกลายเป็นจดหมายที่เรียกกันว่าจดหมายเวนท์เวิร์ธและตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร Times and Seasons ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๔๒. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๘๐, หลักแห่งความเชื่อได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นพระคัมภีร์ด้วยการลงคะแนนเสียงของสมาชิกศาสนจักรและนำมารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของไข่มุกอันล้ำค่า.