สิ่งช่วยศึกษา
มารีย์, มารดาของพระเยซู


มารีย์, มารดาของพระเยซู

ในภาคพันธสัญญาใหม่, พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงเลือกหญิงพรหมจารีเป็นมารดาของพระบุตรของพระองค์ในเนื้อหนัง. หลังการประสูติของพระเยซู, มารีย์มีบุตรคนอื่น ๆ อีก (มาระโก ๖:๓).