สิ่งช่วยศึกษา
ผู้ต่อต้านพระคริสต์


ผู้ต่อต้านพระคริสต์

ผู้ใดหรือสิ่งใดที่ปลอมแปลงแผนแห่งความรอดของพระกิตติคุณอันแท้จริงและต่อต้านพระคริสต์อย่างเปิดเผยหรืออย่างลับ ๆ. ยอห์น ผู้เปิดเผย บรรยายถึงผู้ต่อต้านพระคริสต์ว่าเป็นคนหลอกลวง (๑ ยน. ๒:๑๘–๒๒; ๔:๓–๖; ๒ ยน. ๑:๗). ผู้ต่อต้านพระคริสต์ตัวฉกาจคือลูซิเฟอร์, แต่เขามีผู้ช่วยมากมาย, ทั้งสัตภาวะทางวิญญาณและเหล่ามรรตัย.