สิ่งช่วยศึกษา
เอเดน


เอเดน

บ้านของบิดามารดาแรกของเรา, อาดัมกับเอวา (ปฐก. ๒:๘–๓:๒๔; ๔:๑๖; ๒ นี. ๒:๑๙–๒๕; โมเสส ๓, ๔; อับรา. ๕), ระบุให้เป็นสวน, ทางตะวันออกในเอเดน. อาดัมกับเอวาถูกขับไล่ออกไปจากเอเดนหลังจากกินผลไม้ต้องห้ามและกลายเป็นมรรตัย (โมเสส ๔:๒๙). การเปิดเผยในยุคสุดท้ายยืนยันเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับสวนแห่งเอเดน. การเปิดเผยนี้เพิ่มเติมข้อมูลสำคัญว่าสวนนั้นตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งปัจจุบันนี้คือทวีปอเมริกาเหนือ (คพ. ๑๑๖; ๑๑๗:๘).