สิ่งช่วยศึกษา
ฝัน (ความ)


ฝัน (ความ)

วิธีหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์แก่ชายและหญิงบนแผ่นดินโลก. อย่างไรก็ตาม, ไม่ใช่ว่าความฝันทุกครั้งจะเป็นการเปิดเผย. ความฝันที่ได้รับการดลใจเป็นผลจากศรัทธา.