สิ่งช่วยศึกษา
ไฮด์, ออร์สัน


ไฮด์, ออร์สัน

สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองโควรัมแรกที่ได้รับเรียกในสมัยการประทานนี้ (คพ. ๖๘:๑–๓; ๗๕:๑๓; ๑๐๒:๓; ๑๒๔:๑๒๘–๑๒๙). ท่านปฏิบัติพันธกิจหลายอย่างให้แก่ศาสนจักร, รวมทั้งการอุทิศแผ่นดินบริสุทธิ์ในปี ค.ศ. ๑๘๔๑ เพื่อการกลับมาของผู้คนชาวยิว.