สิ่งช่วยศึกษา
ทายาท


ทายาท

บุคคลซึ่งมีสิทธิ์สืบทอดของประทานทางร่างกายหรือวิญญาณ. ในพระคัมภีร์, คนชอบธรรมได้รับสัญญาว่าจะได้เป็นทายาทในสิ่งทั้งปวงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมี.