สิ่งช่วยศึกษา
แอมัน, บุตรของโมไซยาห์


แอมัน, บุตรของโมไซยาห์

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรคนหนึ่งของกษัตริย์โมไซยาห์. แอมันรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาซึ่งผลงานอันเกิดจากความขยันหมั่นเพียรของเขาช่วยทำให้จิตวิญญาณมากมายเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระคริสต์.