สิ่งช่วยศึกษา
เราเป็น


เราเป็น

พระนามหนึ่งของพระเจ้าพระเยซูคริสต์.