สิ่งช่วยศึกษา
เราเป็น
ก่อนหน้า ถัดไป

เราเป็น

พระนามหนึ่งของพระเจ้าพระเยซูคริสต์.