สิ่งช่วยศึกษา
เพนทาทูค


เพนทาทูค

ชื่อที่ตั้งให้แก่หนังสือห้าเล่มแรกของภาคพันธสัญญาเดิม—ปฐมกาล, อพยพ, เลวีนิติ, กันดารวิถี, และเฉลยธรรมบัญญัติ. ชาวยิวเรียกหนังสือเหล่านี้ว่าโตราห์หรือกฎของอิสราเอล. หนังสือเหล่านี้เขียนโดยโมเสส. (๑ นี. ๕:๑๐–๑๑).