สิ่งช่วยศึกษา
พันธสัญญาแห่งอับราฮัม


พันธสัญญาแห่งอับราฮัม

อับราฮัมได้รับพระกิตติคุณและได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตระดับสูงกว่า (คพ. ๘๔:๑๔; อับรา. ๒:๑๑), และเขาเข้าสู่การแต่งงานซีเลสเชียล, ซึ่งเป็นพันธสัญญาแห่งความสูงส่ง (คพ. ๑๓๑:๑–๔; ๑๓๒:๑๙, ๒๙). อับราฮัมได้รับสัญญาว่าพรทั้งปวงของพันธสัญญาเหล่านี้จะประทานแก่ลูกหลานของเขาในโลกนี้ (คพ. ๑๓๒:๒๙–๓๑; อับรา. ๒:๖–๑๑). พันธสัญญาและคำสัญญาเหล่านี้, รวมกันเรียกว่าพันธสัญญาแห่งอับราฮัม. การฟื้นฟูพันธสัญญานี้คือการฟื้นฟูพระกิตติคุณในวันเวลาสุดท้าย, เพราะโดยผ่านพระกิตติคุณนี้ประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลกได้รับพร (กท. ๓:๘–๙, ๒๙; คพ. ๑๑๐:๑๒; ๑๒๔:๕๘; อับรา. ๒:๑๐–๑๑).