สิ่งช่วยศึกษา
เชื่อ (ความ)


เชื่อ (ความ)

การมีศรัทธาในใครบางคนหรือยอมรับบางสิ่งบางอย่างว่าแท้จริง. บุคคลต้องกลับใจและเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะรอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า (คพ. ๒๐:๒๙).