สิ่งช่วยศึกษา
ความหวัง


ความหวัง

ความคาดหมายอย่างมั่นใจและความปรารถนาพรที่สัญญาไว้อันเกิดจากความชอบธรรม. พระคัมภีร์มักกล่าวถึงความหวังว่าเป็นการคาดหวังถึงชีวิตนิรันดร์โดยผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์.