สิ่งช่วยศึกษา
ความหวัง
ก่อนหน้า ถัดไป

ความหวัง

ความคาดหมายอย่างมั่นใจและความปรารถนาพรที่สัญญาไว้อันเกิดจากความชอบธรรม. พระคัมภีร์มักกล่าวถึงความหวังว่าเป็นการคาดหวังถึงชีวิตนิรันดร์โดยผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์.