สิ่งช่วยศึกษา
มั่งคั่ง (ความ)


มั่งคั่ง (ความ)

ความร่ำรวยหรือความอุดมสมบูรณ์. พระเจ้าทรงแนะนำวิสุทธิชนว่าอย่าแสวงหาความมั่งคั่งทางโลกเว้นแต่เพื่อทำความดี. วิสุทธิชนต้องไม่ให้การแสวงหาความมั่งคั่งทางโลกมาก่อนการแสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า, ซึ่งครอบคลุมความมั่งคั่งแห่งนิรันดร (เจคอบ ๒:๑๘–๑๙).

ความมั่งคั่งแห่งนิรันดร