สิ่งช่วยศึกษา
ปฏิบัติต่อผู้ป่วย (การ)


ปฏิบัติต่อผู้ป่วย (การ)

พรที่ให้แก่ผู้ป่วยโดยบุรุษซึ่งดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค, ซึ่งรวมถึงการใช้น้ำมันที่ได้รับการอุทิศถวาย.