สิ่งช่วยศึกษา
แอมัน, ผู้สืบตระกูลของเซราเฮ็มลา


แอมัน, ผู้สืบตระกูลของเซราเฮ็มลา

ในพระคัมภีร์มอรมอน, ชายแข็งแรงและมีพละกำลังคนหนึ่งซึ่งนำคณะเดินทางจากเซราเฮ็มลาไปยังแผ่นดินแห่งลีไฮ-นีไฟ (โมไซยาห์ ๗:๑–๑๖). เขาได้เห็นบันทึกโบราณ, และอธิบายว่าผู้หยั่งรู้หมายถึงอะไร (โมไซยาห์ ๘:๕–๑๘). ต่อมาเขาช่วยให้กษัตริย์ลิมไฮกับผู้คนของกษัตริย์เป็นอิสระจากชาวเลมันและพาพวกเขากลับไปเซราเฮ็มลา (โมไซยาห์ ๒๒).