สิ่งช่วยศึกษา
มารดา


มารดา

ตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงสตรีผู้คลอดบุตรหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตร. มารดาสนับสนุนแผนของพระผู้เป็นเจ้าโดยการให้ร่างกายมรรตัยแก่ลูก ๆ ทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า.