สิ่งช่วยศึกษา
บาปที่อภัยมิได้


บาปที่อภัยมิได้

บาปของการปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์, บาปที่ให้อภัยไม่ได้.