สิ่งช่วยศึกษา
วูดรัฟฟ์, วิลฟอร์ด


วูดรัฟฟ์, วิลฟอร์ด

ประธานคนที่สี่ของศาสนจักรหลังจากการฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ. ท่านเกิดในปี ค.ศ. ๑๘๐๗ และถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. ๑๘๙๘.