สิ่งช่วยศึกษา
ปกครอง (การ)


ปกครอง (การ)

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงกลับมา, พระองค์จะทรงสถาปนาการปกครองแห่งความชอบธรรม.