สิ่งช่วยศึกษา
ปกครอง (การ)
ก่อนหน้า ถัดไป

ปกครอง (การ)

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงกลับมา, พระองค์จะทรงสถาปนาการปกครองแห่งความชอบธรรม.