สิ่งช่วยศึกษา
โรคเรื้อน


โรคเรื้อน

โรคติดต่อซึ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ ในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่. ผู้คนที่โดดเด่นหลายคนในพระคัมภีร์ไบเบิลเคยเป็นโรคนี้ในช่วงเวลาหนึ่ง, รวมทั้งโมเสส (อพย. ๔:๖–๗), มิเรียมพี่สาวท่าน (กดว. ๑๒:๑๐), นาอามาน (๒ พกษ. ๕), และกษัตริย์อุสซียาห์ (๒ พศด. ๒๖:๑๙–๒๑).