สิ่งช่วยศึกษา
น้ำธำรงชีวิต


น้ำธำรงชีวิต

สัญลักษณ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์และคำสอนของพระองค์. เมื่อน้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตทางร่างกาย, พระผู้ช่วยให้รอดและคำสอนของพระองค์ (น้ำธำรงชีวิต) ก็จำเป็นสำหรับชีวิตนิรันดร์เช่นกัน.