สิ่งช่วยศึกษา
ไถ่ (การ), ไถ่ (ได้รับการ)


ไถ่ (การ), ไถ่ (ได้รับการ)

การปลดปล่อย, ซื้อ, หรือไถ่ตัว, เช่น จ่ายเงินเพื่อให้บุคคลหนึ่งเป็นอิสระจากพันธนาการ. การไถ่ หมายถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และการปลดปล่อยจากบาป. การชดใช้ของพระเยซูไถ่มวลมนุษยชาติจากความตายทางร่างกาย. โดยผ่านการชดใช้ของพระองค์, คนที่มีศรัทธาในพระองค์และกลับใจจะได้รับการไถ่จากความตายทางวิญญาณ.