สิ่งช่วยศึกษา
นกพิราบ, เครื่องหมายของ


นกพิราบ, เครื่องหมายของ

เครื่องหมายที่เตรียมไว้แล้วซึ่งโดยเครื่องหมายนี้ยอห์น ผู้ถวายบัพติศมาจะจำพระเมสสิยาห์ได้ (ยอห์น ๑:๓๒–๓๔). โจเซฟ สมิธ สอนว่าเครื่องหมายของนกพิราบกำหนดไว้ก่อนการสร้างโลกเพื่อเป็นพยานสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์; ฉะนั้น, มารไม่สามารถมาสำแดงตนในเครื่องหมายของนกพิราบได้.