สิ่งช่วยศึกษา
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า


พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

กฎและข้อกำหนดทั้งหลายซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษยชาติ, ไม่ว่าเป็นรายบุคคลหรือโดยรวม. การรักษาพระบัญญัติจะนำพรของพระเจ้ามาสู่คนที่เชื่อฟัง (คพ. ๑๓๐:๒๑).