สิ่งช่วยศึกษา
ตำแหน่ง, หน้าที่, เจ้าหน้าที่


ตำแหน่ง, หน้าที่, เจ้าหน้าที่

ตำแหน่งของสิทธิอำนาจหรือความรับผิดชอบในองค์การ, มักใช้ในพระคัมภีร์เพื่อหมายถึงตำแหน่งของอำนาจฐานะปุโรหิต; อาจหมายถึงหน้าที่ซึ่งมอบหมายให้ตำแหน่งนั้นหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้นด้วย.