สิ่งช่วยศึกษา
เยรูซาเล็มใหม่


เยรูซาเล็มใหม่

สถานที่ซึ่งวิสุทธิชนจะมารวมกันและพระคริสต์จะทรงปกครองด้วยพระองค์เองกับพวกเขาระหว่างมิลเลเนียม. ไซอัน (เยรูซาเล็มใหม่) จะสร้างขึ้นในทวีปอเมริกา, และแผ่นดินโลกจะกลับคืนสู่สภาพเดิมและรับรัศมีภาพแห่งเมืองบรมสุขเกษม (ลช. ๑:๑๐). เยรูซาเล็มใหม่ยังหมายถึงเมืองบริสุทธิ์ซึ่งจะลงมาจากสวรรค์เมื่อเริ่มต้นมิลเลเนียมอีกด้วย.