สิ่งช่วยศึกษา
เกียจคร้าน (ความ)


เกียจคร้าน (ความ)

ไม่แข็งขันและไม่มีส่วนร่วมในงานอันชอบธรรม.