สิ่งช่วยศึกษา
ดวงตา, สายตา


ดวงตา, สายตา

ในพระคัมภีร์, ดวงตามักจะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความสามารถของบุคคลในการรับความสว่างของพระผู้เป็นเจ้า. ในทางสัญลักษณ์, ดวงตาของคนยังแสดงถึงสภาพทางวิญญาณและความเข้าใจเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย.