สิ่งช่วยศึกษา
อิชมาเอล, พ่อตาของนีไฟ


อิชมาเอล, พ่อตาของนีไฟ

ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอนผู้ซึ่ง, พร้อมกับครอบครัวของเขา, ได้มาสมทบกับครอบครัวของลีไฮในการเดินทางไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้.