สิ่งช่วยศึกษา
ซานเฮดริน (สภา)
ก่อนหน้า ถัดไป

ซานเฮดริน (สภา)

สภาชาวยิวและศาลสูงสุดของชาวยิวทั้งในเรื่องราวของพลเรือนและการศาสนา. ซานเฮดรินประกอบด้วยสมาชิกเจ็ดสิบเอ็ดคนโดยดึงมาจากบรรดามหาปุโรหิต, ธรรมาจารย์, และเอ็ลเดอร์. ในพระคัมภีร์, มักเรียกว่าสภา (มธ. ๒๖:๕๙; มาระโก ๑๔:๕๕; กิจการ ๕:๓๔).