สิ่งช่วยศึกษา
ตัดสิน (การ), พิพากษา (การ)


ตัดสิน (การ), พิพากษา (การ)

การประเมินพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับหลักธรรมพระกิตติคุณ; การตัดสินใจ; การเล็งเห็นความดีจากความชั่ว.