สิ่งช่วยศึกษา
มอรมอน (ชาว)


มอรมอน (ชาว)

มอรมอน เป็นสมญานามซึ่งเรียกขานกันโดยผู้คนที่ไม่ใช่สมาชิกของศาสนจักรเพื่อหมายถึงสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ชื่อนี้มาจากหนังสือพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมอรมอนศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณรวบรวมไว้และมีชื่อว่าพระคัมภีร์มอรมอน. ชื่อซึ่งพระเจ้าประทานให้และเป็นชื่อที่สมาชิกศาสนจักรพึงเป็นที่รู้จักคือ “วิสุทธิชน.” ชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักรคือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย.