สิ่งช่วยศึกษา
โครินธ์, จดหมาย (สาส์น) ถึง


โครินธ์, จดหมาย (สาส์น) ถึง

หนังสือสองเล่มในภาคพันธสัญญาใหม่. หนังสือเหล่านี้เดิมเป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงวิสุทธิชนในโครินธ์เพื่อแก้ปัญหาความวุ่นวายในบรรดาคนเหล่านั้น. ชาวโครินธ์อยู่ในสังคมที่ชั่วร้ายทางศีลธรรม.

โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง

บทที่ ๑ มีคำทักทายของเปาโลและข่าวสารที่แสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ. บทที่ ๒–๖ เปาโลตักเตือนถึงความผิดของวิสุทธิชนชาวโครินธ์. บทที่ ๗–๑๒ มีคำตอบของเปาโลต่อการสอบถามบางข้อ. บทที่ ๑๓–๑๕ เกี่ยวกับความรัก, ของประทานทางวิญญาณ, และการฟื้นคืนชีวิต. บทที่ ๑๖ มีคำแนะนำของเปาโลให้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ.

โครินธ์ ฉบับที่สอง

บทที่ ๑ มีคำทักทายของเปาโลและข่าวสารที่แสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ. บทที่ ๒ มีคำแนะนำส่วนตัวสำหรับทิตัส. บทที่ ๓–๗ กล่าวถึงพลังของพระกิตติคุณในชีวิตของวิสุทธิชนและผู้นำของพวกเขา. บทที่ ๘–๙ แนะนำวิสุทธิชนในการเป็นผู้ให้ที่เบิกบานแก่คนยากจน. บทที่ ๑๐–๑๒ เป็นการบรรยายถึงตำแหน่งของเปาโลเองในฐานะอัครสาวก. บทที่ ๑๓ เป็นการตักเตือนเพื่อให้เป็นคนดีพร้อม.