สิ่งช่วยศึกษา
การตกของอาดัมและเอวา


การตกของอาดัมและเอวา

กระบวนการซึ่งทำให้มนุษยชาติกลายเป็นมรรตัยบนโลกนี้. เมื่ออาดัมกับเอวากินผลไม้ต้องห้าม, พวกเขากลายเป็นมรรตัย, นั่นคือ, สามารถทำบาปได้และตายได้. อาดัมกลายเป็น “เนื้อหนังคนแรก” บนแผ่นดินโลก (โมเสส ๓:๗). การเปิดเผยยุคสุดท้ายบอกชัดเจนว่าการตกเป็นพรและอาดัมกับเอวาควรได้รับยกย่องเป็นบิดามารดาแรกของมนุษยชาติทั้งปวง.

การตกเป็นก้าวที่จำเป็นในความก้าวหน้าของมนุษย์. เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าการตกจะเกิดขึ้น, พระองค์ทรงวางแผนไว้ในชีวิตก่อนเกิดเพื่อให้มีพระผู้ช่วยให้รอด. พระเยซูคริสต์เสด็จมาในความเรืองโรจน์แห่งเวลาเพื่อชดใช้การตกของอาดัมและบาปของมนุษย์แต่ละคนด้วยโดยมีเงื่อนไขว่ามนุษย์ต้องกลับใจ.